Poliesterden Tekstüre iplik ithalatında soruşturma sonucu
13 Eyl

Poliesterden Tekstüre iplik ithalatında soruşturma sonucu

Hindistan ve Tayvan menşeli olarak ithal edilen 54.02.33 gümrük tarife cetvelinde bulunan poliesterden testüre iplik ticari isimli eşyalar için daha evvelden açılmış bulunan soruşturmatamamlanmış ve aşağıdaki görüleceği gibi yürülüğe girmiştir.

8 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30529

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/29)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/11/2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/27) ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) Tayvan: Çin Tayvanını,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) ve 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/22 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) vasıtasıyla yürürlükte olan dampinge karşı önlemin tabloda gösterilen mevcut biçimiyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Madde Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Vergi (CIF %)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Hindistan Cumhuriyeti

Reliance Industries Ltd.

7,1%

Modern Petrofils -A Unit of Modern Syntex (I) Ltd.

14,1%

JBF Industries Ltd.

6,8%

Wellknown Polyester Limited

10,11%

Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

8,7%

AYM Syntex Ltd.

DCL Polyesters Ltd.

Rishab Special Yarns Ltd.

Supertex Industries Ltd.

Rajasthan Polyesters Ltd.

Raymond Synthetics Ltd.

Akai Impex Ltd.

Parasrampuria Industries Ltd.

Sarla Polyester Ltd.

Diğerleri (Hindistan)

20,3%

Çin Tayvanı

Lea Lea Enterprise Co.Ltd.

9,9%

Yi Jinn Industrial Co. Ltd.

28,6%

Far Eastern Textile Ltd.

18,9%

Chung Shing Textile Co. Ltd.

Nan Ya Plastics Corp.

Zig Sheng Industrial Co.Ltd.

The E-Hsin International Corp.

Diğerleri (Çin Tayvanı)

28,6%

 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 

 

Sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.