Ateş tuğla ve benzer eşyalarda soruşturma
13 Eyl

Ateş tuğla ve benzer eşyalarda soruşturma

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 69.02.10 ve 68.15.91 gümrük tarife cetvelinde kayıtlı bulunan krom magnezit ateş tuğlalar ve megnezit,dolomit veya kromitiçerenler(dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç) ticari isimli eşyalara ait yapılan soruşturma neticesinde alınan kararlar aşağıdaki gibidirç

 

5 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30526

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “kromit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “magnezit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “krom magnezit ateş tuğlalar” ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “magnezit, dolomit veya kromitiçerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ni,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 ncimaddesi temelinde ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP/GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlalar

Çin Halk 
Cumhuriyeti

145 ABD 
Doları/Ton

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlalar

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlalar

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)

 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP/GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP/GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 

 

Sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.